Pozostałe działy:

Raport „Komercjalizacja badań naukowych w Polsce – bariery i możliwości ich przełamania”

.

 

 

 pdf
Raport w formacie pdf

 
.
„Publiczne wydatki na B+R w relacji do PKB osiągnęły obecnie w Polsce taką wysokość, jakiej w zasadzie należałoby się spodziewać przy obecnym poziomie rozwoju gospodarczego (poziomie PKB per capita). Niezwykle niskie są natomiast prywatne wydatki na B+R w relacji do PKB. W kraju na poziomie rozwoju Polski należałoby oczekiwać wydatków biznesu na B+R kilkukrotnie wyższych, niż to ma miejsce w rzeczywistości. Należy zauważyć, że przy obecnym poziomie wydatków na B+R wzrost wydatków publicznych może mieć pewien „motywujący”efekt dla wydatków prywatnych. Skala takiego efektu może jednak nie być wielka, jeśli nie nastąpi wzrost skuteczności prowadzonej polityki np. poprzez ściślejsze niż dotąd powiązanie dofinansowania publicznego z wydatkami na badania sektora prywatnego”
.
„Przepływy środków na badania z przedsiębiorstw do wyższych uczelni i instytutów badawczych wyniosły w Polsce łącznie w roku 2011 równowartość 0,03% PKB. Oznacza to, że rynek badań naukowych praktycznie nie funkcjonuje, zwłaszcza w odniesieniu do wyższych uczelni.”
.
„Rozwiązanie tego problemu wymaga nowego podejścia do problematyki polityki regulacji rynku badań naukowych. Polityka ta musi zająć się stworzeniem podstawowych bodźców, skłaniających wszystkich aktorów rynku do aktywności. Jest to podejście znacznie szersze od tradycyjnego, wymagające zastosowania całego wachlarza środków prawnych, edukacyjnych, regulacyjnych, finansowych, podatkowych i innych.”
 
źródło:http://lifescience.pl/raporty/raport-komercjalizacja-badan-naukowych-w-polsce-bariery-i-mozliwosci-ich-przelamania